VILKA ÄR VI / GÅ MED I FÖRENING


Vi som har startat det här är tre familjer utmed Nyängsvägen och Kummelvägen. Vi hart startat en ideell förening, Värna Trädgårdsstaden i Västerled, och detta är vår hemsida. 

Vi är i stort behov av hjälp, så om du känner att du vill engagera dig ytterligare kontakta oss gärna.

Vi kommer att publicerar löpande på Facebook så gärna gilla oss! 

Du når oss via info@värnavästerled.se


Vill du gå med, skicka ditt namn och telefonnummer.


STADGAR FÖR FÖRENINGEN

Värna Trädgårdsstaden i Västerled

§1 Föreningens firma skall vara ”Värna Trädgårdsstaden i Västerled”

§2 Föreningens säte skall vara Bromma, Stockholm

§3 Föreningens syfte är att motverka en exploatering av skogs- och parkmiljö utmed gatan Västerled och gator i dess nära anslutning från Orrspelsvägen i väster till Nyängsparken i öster (Bromma, Stockholm).

§4 Föreningen är politiskt oberoende och skall genom information, opinionsbildning och dialog med involverade parter verka för ett bevarande av existerande grönområden utmed gatan Västerled  (enligt § 3 ovan) i Bromma i Stockholms kommun. I den mån det så krävs, kan föreningen även använda extern expertis för att nå sina syften.

§5 Föreningen är öppen för alla som vill verka för att föreningen skall uppnå sitt syfte. Medlemskap tecknas genom anmälan till styrelsen med namn, adress, telefonnummer och emailadress. Utträde begärs genom skriftlig anmälan till styrelsen. Medlem som inte verkar i enlighet med föreningens syfte kan avstängas av styrelsen. Beslutet måste dock bekräftas på närmast följande föreningsstämma. Det åligger medlemmarna att informera föreningen då kontaktinformation behöver uppdateras.

§6 Eventuell årlig medlemsavgift kan beslutas av föreningsstämman.

§7 Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Ordinarie föreningsstämma skall hållas varje kalenderår före mars månads utgång. Kallelse skall utgå till samtliga medlemmar senast 2 veckor i förväg. Kallelse får ske via föreningens webbplats. Vid föreningsstämman har närvarande medlemmar 1 röst var. Ifall ej annat föreskrivs i dessa stadgar, tas stämmobeslut med kvalificerad majoritet (2/3 av avlagda röster).

§8 Ordinarie föreningsstämma skall innehålla minst följande punkter:

  • Mötets öppnande
  • Val av mötesordförande
  • Val av mötessekreterare
  • Val av justeringsman
  • Godkännande av dagordning
  • Fastställande av röstlängd
  • Årsmötets behöriga utlysande
  • Verksamhetsberättelse & Ekonomisk berättelse
  • Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
  • Val av styrelse

§9 Det löpande föreningsarbetet leds av styrelsen. Styrelsen förfogar över tillgängliga ekonomiska medel. Varje styrelseledamot har en röst och ordföranden har utslagsröst. Styrelsen är beslutsför med kvalificerad majoritet. Samtliga styrelseledamöter skall kallas  till styrelsemöte i så god tid som möjligt och ledamöterna ska, om möjligt, få ta del av beslutsunderlag och dagordning innan styrelsemötet. Varje styrelseledamot har möjlighet att lämna sitt uppdrag i förtid genom att skriftligen meddela ordföranden sin avgång. Styrelsens skall bestå av sex ledamöter, varav en är ordförande och en är kassör.

§9 Föreningens har kalenderår som verksamhets- och räkenskapsår.

§10 Extra föreningsstämma skall utlysas då styrelsen eller om 2/3 av medlemmarna så begär. Sådan stämma skall hållas inom 1 månad och utlysas minst två veckor i förväg. Kallelse får ske via föreningens webbplats.

§11 Föreningens stadgar kan endast ändras vid föreningsstämma. Stadgeändringar måste ha stöd av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade.

§12 Föreningen skall för närvarande inte ha någon revisor. Föreningsstämma kan dock besluta att revisor skall utses med enkel majoritet vid föreningsstämma.

§13 Föreningen upplöses genom beslut på föreningsstämma med stöd av 9/10 av de närvarande röstberättigade eller då antalet medlemmar understiger 3. Donerade oanvända kampanjmedel som öronmärkts för speciellt ändamål och där donatorn kan identifieras återbetalas till dessa. Övriga medel bortskänkes till välgörande ändamål enligt stämmobeslut.