VAD HAR HÄNT

 

Beslutet i Stadsbyggnadsnämnden 8 September

Majoriteten beslutade att bordlägga ärendet igen! Det vill säga två gånger i rad. Nästa beslutsdatum är 22 oktober. Det är datumet  vi nu arbetar mot. Hjälp oss stoppa det här!


Beslutet i Stadsbyggnadsnämnden 18 augusti 2016

Efter att Alliansen meddelat att de skulle rösta nej till förslaget att bygga 200-300 lägenheter och Miljöpartiet enligt pressen var tveksamma, beslutade majoriteten (S) att bordlägga ärendet den 18 augusti i stadsbyggnadsnämnden. Istället kommer START PM för detaljplaneringen upp till beslut i stadsbyggnadsnämnden på nästa möte 8 september. Datumet vi nu arbetar mot är alltså 8 september.
Länk till stadsbyggnadsnämnden

Naturskyddsföreningens utlåtande

Den 10:e augusti var Anders Tranberg, Stockholms Naturskyddsföreningens ordförande och tittade på vår skog. Så här skrev han till stadsbyggnadsnämnden efter promenaden (Se Utlåtande från Stockholms Naturskyddsförening här).


Viktiga spridningszoner

Under sommaren fick vi följande kartbilder över groddjurens spridningszoner från Miljöförvaltningen. Ju mörkare färg desto mer sannolikt att hitta groddjur. Det svartblå är fortplantningszoner. Jätte-vatten salamandern bor i Olovslundsdammen och rör sig inom 1 km från dammen. Det är alltså mycket sannolikt att vi hittar inte bara fridlysta groddjur i allmänhet utan även den EU-skyddade jätte-salamandern i Västerledsskogen.


9 juni 2016 - Exploateringsnämndens beslut

Den 9 juni 2016 tog exploateringsnämnden beslut om att markanvisa södra Västerled från Orrspelsvägen till och med Urbergsvägen samt Nyängsvägen söder om Västerledsrondellen till och med Granitvägen för 200-300 lägenheter, förskolor och kommersiella lokaler. Endast L röstade emot förslaget. Både majoriteten i stadshuset samt moderaterna inkom med synpunkter i samband med beslutet, se protokollet, men biföll likväl.

Utdrag ur protokoll-beslutet
Beslutsunderlag för markanvisningen i Exploateringsnämnden


Inför 9 juni 2016 - Byggherrarnas ansökningar 

Två byggherrrar har ansökt om markanvisning i det aktuella området. Se deras ansökningshandlingar här.

Svenska Bostäder

Folkhem


Beslutade lägenheter norra sidan Västerled

Stadsbyggnadsnämnden har redan beslutat att bebygga norra sidan av Västerled och utmed Nyängsvägen mot kolonilottsområdet väster om Västerledsrondellen. Där kommer man bygga 4-våningshus. Man har även redan tagit beslut att bygga vid Västerledskyrkan. Tillsammans har man alltså redan beslutat om 120 lägenheter i det aktuella området, förutom de ca 150 lägenheter som tillkom i början av 2000-talet i Stora Mossen området. Nu vill man alltså bygga 200-300 lägenheter till i exakt samma område. 

Här kan du se alla dokument som är relevanta för den redan beslutade byggnationen


Flera andra projekt hotar Trädgårdsstaden

Projektet utmed Västerled är inte det enda projektet som nu hotar Trädgårdsstadens unika karaktär och grönområden. Flera andra projekt pågår. Det som är unikt med Västerledsprojektet är att ett grönstråk som är sammanlänkat med Ålstensskogen via Nyängsparken och Storskogen är hotat. Om ett så viktigt grönområde bebyggs finns det inget hinder för att bebygga samtliga övriga gröna fläckar i Trädgårdsstaden. Det andra som är unikt är att man för första gången vill bygga modern arkitektur dikt an 30-tals småhus utan att separera olika årsringar av bebyggelse med ett grönområde eller en väg, som är en av Trädgårdsstadens utmärkande drag.

Västerleds Trädgårdsstadsförening visar alla aktuella exploateringar på sin hemsida:   http://www.vasterleds.se/karta/