HEM

NYHETER!
Ett medborgarförslag har skickats in till Bromma Stadsdelsnämnd – BIOTOPSKYDD i BROMMA-VÄSTERLED

Vårt förslag

Vi som skriver detta vill att skogen som sträcker sig utmed stigen på södra sidan av Västerled från Olovslundsdammen (Västerled 173/175) österut till Nyängsparken och sedan söderut via Storskogen och Ålstensskogen ner till Mälaren i söder blir ett sammanhängande biotopskydd. (Se karta nedan och bilagor för detaljer.)


Motiv

Ekologiskt särskilt betydelsefullt område

Stockholms stad har klassat stora delar av detta område som ekologiskt särskilt betydelsefulla och Naturskyddsföreningen skriver följande efter att ha genomfört ett fältbesök 2016 då de studerade området utmed Västerled:

"Det råder ingen tvekan om att kommunen har prickat rätt här vad gäller sin klassning av ett ekologiskt särskilt betydelsefullt område. 

Vi har gjort fältbesök i skogen under 2 dagar och kan hittills konstatera följande: 

Skogen innehåller många gamla träd, stående döda träd, liggande träd vilket signalerar att detta är en skog som till stor del har höga naturvärden 

Många olika arter har påträffats som på olika sätt indikerar skyddsvärda livsmiljöer. Här ingår rödlistade arter på flera träd (och fler kan komma till) och fridlysta arter som fladdermöss. 

Stort inslag av lövträd, där även ädellöv som ek, alm, ask och lönn finns. 

Små kärr som är olika blöta under året berikar skogsmiljön

Flera träd med bohål (håligheter) har konstaterats vilket är gynnsamt för fågellivet och fladdermöss. 

Fina hällmarker med slipade hällar där tallar växt sig mycket gamla, flera av tallarna är 200-250 år, någon tall är sannolikt äldre än så. 

Det finns dessutom höga sociala/rekreativa värden i Västerledsskogen då skogen används dagligen som skolväg för barn som hellre går/cyklar på den lilla skogsvägen än längs med stora vägen (Västerled). Joggare/motionärer och hundägare ser Västerledsskogen som sitt vardagsrum. Förskolor tar barnen hit till skogen och flera platser där barn lekt går att se. Således är det tveklöst så att Västerledsskogen används."

Spridningszon för salamandrar

Stadsbyggnadskontoret har påpekat att skogsområdet söder om Västerled utgör en viktig spridningszon för barrskogslevande arter och groddjur, vilket beskrivs i UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE DNR 2009-19951, 2014-08-21. Se nedanstående kartor från Miljöförvaltningen där spridningszonerna markerats i blått och lila.


Det finns t.o.m. en potentiell reproduktionslokal i området strax öster om Orrspelsvägen. Den har markerats med mörkblått på ovanstående karta.

På Stockholms stads webbsida Miljöbarometern kan man läsa följande om Salamandrarna i Olovslundsdammen:

"Olovslundsdammen är en anlagd damm i en parkmiljö inom villaområdet Olovslund. Dammen är en av Stockholms stads individtätaste vattensalamanderlokaler vid den tid på året då djuren genomför sin lek. En grov uppskattning är att villaområdet i Olovslund inklusive dammen hyser cirka 8-10 000 mindre vattensalamandrar och cirka 5-600 av den större arten. Dammen är grund, relativt varm och väl solbelyst samt fri från fiskar och kräftor (som annars äter salamandrarna eller deras ägg och larver) och utgör därmed en god lekmiljö för de båda salamanderarterna. Det finns också ett starkt engagemang i omgivande villaområde för dammen och dess lekande salamandrar. Problemet är att den är isolerad från andra dammar och våtmarker och därmed sårbar för eventuella störningar. För att säkerställa salamanderpopulationerna krävs det därför åtgärder i syfte att säkerställa och förbättra livsmiljön för djuren."

Källa: http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/v...

Bromma förändras dramatisk

Den typ av miljö som återfinns i detta område blir mer och mer ovanlig i Sverige i allmänhet och inom Stockholms stad i synnerhet.

Nedan följer ett urval av pågående exploateringsaktiviteter i områdets omedelbara närhet som samtliga innebär att naturskog elimineras. Dessutom tillkommer nya projekt kontinuerligt.

Stora Mossen

Hermelinvägen/Stora Mossens Backe, del av Ulvsunda 1:1

Diareienr. 2007-39534
Adress: I skogen väster om flerbostadshuset i Stora Mossens Backe

Stora Mossen

Hörnet Västerled/Stora Mossen  Västerled, del av Ulvsunda 1:1

Diareinr. 2009-19951

Adress: Skidbacksskogen invid Nyängsvägen/Västerled

Stora Mossen/Äppelviken

Västerled, del av Ulvsunda 1:1

Diareienr. 2009-19951

Adress: Norr och söder om Västerled samt norr om Koltrastvägen

Abrahamsberg

"Bibblan" Abrahamsberg, Arkitektvägen

Området vid Diktsamlingen 1, Abrahamsberg

Diareienr. 2010-18318
Adress: Arkitektsvägen/Skidbacksskogen

Brommaplan/Riksby

Riksby/Brommaplan med omgivning

Diareienr. 2010-20840

Adress: Tre stadsutvcklingsområden: Tre stadsutvecklingsområden: Förtätning i Åkeshov, Åkeslund och Riksby, Ny stadsdel i Riksby, Utveckling av Brommaplans centrum

Nockebyhov

Ordenskapitlet 10 och Oldmästaren 19 m fl

Diareienr. 2015-07342

Adress: Gubbkärrsvägen mellan Fritidsvägen, Tältgatan och Semestervägen

Nockebyhov

Nockebyhov 1:1 vid Tyska Bottens väg

Diareienr. 2012-18914

Adress: Mellan Ferievägen och Tyska Bottens Väg

Nockebyhov

Nockebyhov 1:1

Diareienr. 2011-05829

Adress: Ferievägen/Tältgatan

Nockebyhov

Nockebyhov 2:22

Diareienr. 2014-19532

Adress: Söder om Tyska Bottens Väg

På grund av den höga exploateringstakten försvinner de extremt värdefulla grönområden som finns insprängda i existerande bebyggelse i rasande takt med stora konsekvenser för växt- och djurliv. Minst lika allvarligt är att Stockholms invånares närmiljö försämras i samma takt och att vi berövas möjligheten till ett aktivt och fysiskt vardagsliv.    

Denna drastiska minskning av skog, träd och natur i Bromma innebär naturligtvis en stor påverkan på luften vi andas, barns möjlighet att befinna och röra sig i skogen/naturen, partikelvärden och den biologiska mångfalden. Det innebär också att de våtmarker som behövs för att fånga upp vatten minskar och att översvämningsriskerna därmed ökar. Dessutom riskerar trädgårdsstaden att förlora sin karaktär eller till och med sin existens.

Vikten av att skydda värdefulla naturmiljöer som denna framgår tydligt i Naturvårdsverkets vägledning till tillämpningen av miljöbalken:

"Genom att skydda värdefulla naturmiljöer som biotopskyddsområde, naturreservat eller någon annan form av områdesskydd förbättras förutsättningarna för att bevara den biologiska mångfalden. Skyddet bidrar också till att Sverige uppfyller FN:s konvention om biologisk mångfald, samt de nationella miljökvalitetsmål som riksdagen har antagit. Av dessa påverkas bland annat levande sjöar och vattendrag, hav i balans samt levande kust och skärgård, myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap samt ett rikt växt- och djurliv. Det innebär att det finns ett stort allmänt intresse av att bevara särskilt skyddsvärda mark- och vattenområden."

Källa:

Biotopskyddsområden Vägledning om tillämpningen av 7 kapitlet 11 § miljöbalken.  Handbok   2012:1   Utgåva 1 December 2012

Alla tjänar på ett biotopskydd

Det område som vi önskar göra till biotopskydd/naturreservat används idag flitigt som:

-Spridningsstråk för djur som rör sig i området

-Lek- och samlingsplatser inom förskolan (se bilaga 2)

-Utrymme för skolors utomhusaktiviteter

-Motions- och rekreationsutrymme för boende/barn

-Hundrastningsområde

-Säker skolväg utan konflikt med trafik

Allt det här är exempel på ekosystemtjänster (se bilaga 3 nedan) exempel på värden som naturen ger tillbaka till oss människor och som bidrar till vårt välbefinnande. Genom att värdera naturens ekosystemtjänster synliggör vi hur människans välbefinnande är beroende på en fungerande natur. Läs mer om ekosystemtjänster på Naturvårdsverkets hemsida.

Det råder idag stor enighet om att det enda sättet på vilket vi kan skapa en hållbar stadsmiljö med friska människor är genom att underlätta för invånarna att göra fysiskt aktivitet till en del av sin vardag. Det sammanhängande promenadstråk som detta förslag avser är instrumentalt för att åstadkomma en närmiljö som möjliggör och stimulerar ett sådant beteende. 

Exploaterade grönområden kan aldrig återställas och sammanhängande områden som fragmenteras separerar människor för alltid. Det är därför oerhört viktigt att varje del av ett sådant område ses i sitt sammanhang. För att undvika att den unika miljö som detta sammanhängande område utgör splittras upp, anser vi det vara av yttersta vikt att göra det till ett naturreservat för oss alla att njuta av i vårt dagliga liv.

Bromma, 2017-09-13

_______________________________

Christine Nelsen-Thuresson
Värna Trädgårdsstaden i Västerled

_______________________________

Christian Reimers
Ordförande Västerleds Trädgårdsstadsförening 


Bilaga 3

 


Goda nyheter! Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 22/9-2016 att säga nej till det s.k. Västerledsstråket, vilket betyder att vår uppskattade skog utmed södra sidan av Västerled får stå kvar. Alliansen tillsammans med Cecilia Obermuller (MP), som avvek från partilinjen, lyckades rösta ner S, V och resten av MP som envist höll fast vid att det skulle byggas stora flervåningshus. Se artikel här.

Den första framgången i denna långa process kom när L som enda parti bestämde sig för att säga nej till exploateringen i Exploateringsnämnden i juni. Det stora genombrottet kom när resten av Alliansen gick ut och meddelade officiellt i augusti att de skulle rösta emot förslaget i Stadsbyggnadsnämnden. Allt var dock ovisst in i det sista eftersom även minst en röst från MP krävdes. I och med Cecilias stöd fanns till sist den majoritet som behövdes.

I och med beslutet 22/9-2016 avbryts nu planarbetet och den markanvisning som utfärdats till byggherrarna förfaller. 

Vi vill påpeka att vi bara var en hårsmån ifrån att denna process hade gått vidare och vill tacka er för alla insatser under de senaste fyra månaderna. Era insatser har varit absolut avgörande när det gäller att få stopp på detta projekt. Utan era telefonsamtal, email och andra kampanjinsatser hade vi aldrig kunnat få våra politiker att inse det orimliga i det föreslagna projektet och hur vi alla skulle ha drabbats vid ett genomförande.

Vi hoppas nu kunna återgå till våra normala liv igen. Däremot kommer vi att fortsätta hålla ett vakande öga. Som många av er vet var detta inte första gången det funnits byggplaner för detta område och det finns ingen garanti att det inte dyker upp ett nytt förslag någon gång i framtiden. Vi ber er därför att skicka oss era emailadresser så att vi snabbt kan nå ut till er igen om ett nytt förslag skulle dyka upp. Observera att vi inte har tillgång till emailadresserna ni angav när ni skrev under denna namninsamling, så vi ber er att skicka era emailadresser direkt till oss. Det gör ni enkelt genom att gå till denna länk och skicka ett meddelande där ni inkluderar er emailadress.

Om ni vill får ni gärna skriva några uppmuntrande ord till de politiker i Stadsbyggnadsnämnden som hörsammade oss och satte sig in i vår situation. Se kontaktuppgifter här. I övrigt vill vi bara än en gång tacka er för era insatser.

Med vänliga hälsningar,

Föreningen Värna Trädgårdsstaden i Västerled

prev next

VÄRNA VÄSTERLEDSSKOGEN!

Exploateringsnämnden har beslutat att ge en markanvisning till Svenska Bostäder och Folkhem som ger dem ensamrätt att planera och bygga flervåningshus för 200-300 lägenheter, förskolor och kommersiella lokaler i norra Ålsten. 

Bebyggelsen ska sträcka sig längs med Västerled från Orrspelsvägen i väster till Nyängsparken i öster samt utmed Nyängsvägen söder om Västerledsrondellen till och med Granitvägen. Tillsammans med de områden vid Nyängsvägen och Koltrastvägen för vilka det redan finns ett genomförandebeslut att bygga 120 lägenheter, innebär detta att flera stora gröna områden i norra Ålsten försvinner med enorma konsekvenser för miljö, natur och kultur.

Det här projektet är bara ett av många projekt som hotar Trädgårdsstaden och de gröna lungorna i Trädgårdsstaden. Andra projekt är Stora Mossens Backe, Timmervägen i Äppelviken, avloppsröret under Mälaren, etc, etc. Västerleds Trädgårdsstadsförening visar alla aktuella exploateringar på sin hemsida:   http://www.vasterleds.se/karta/

Om politikerna till och med bebygger grönstråket utmed Västerled som utgör basen i det sammanhängande promenadstråket via Nyängsparken, Storskogen ned till Ålstensskogen vid Mälaren kommer inga grönområden eller små lungor i Trädgårdsstaden att vara fredade utan alla kommer försvinna!!

Hjälp oss att värna Västerledsskogen!

Gilla oss på Facebook så håller du dig uppdaterad! https://www.facebook.com/GronaVasterled/

 

STOPPA HÖGHUSEN I ÅLSTEN!

22 september tar Stadsbyggnadsnämnden beslut om att planera för 200-300 lägenheter i Ålsten utmed södra sidan av Västerled. Många tror att det handlar om fina hus som kommer smälta in i området, ungefär som det nya området i Stora Mossen från början av 2000-talet. Det är helt fel! 


Det handlar om billiga femvåningshus mitt i Trädgårdsstaden, där inga flerfamiljshus är högre än 2,5 våningar, placerade 10-15 meter från befintliga enplansvillor och i en skog med mycket höga miljö- och rekreationsvärden. Skogen består av flera hundraårig gammal blandskog och är full med rödlistade och fridlysta arter. Den är också en del av det sammanhängande grönområdet som sträcker sig ned till Mälaren och där vi alla promenerar, joggar och barn leker. 


Om det här går igenom kommer varje liten grön fläck i Trädgårdstaden att så småningom bebyggas med höghus oavsett hur nära småvillor de hamnar. Hjälp oss stoppa dessa planer och i förlängningen värna hela Trädgårdsstaden!

 

Alliansen har bestämt sig att rösta emot förslaget, men de har bara 6 av 13 röster i Stadsbyggnadsnämnden. S och V är för förslaget. MP tvekar. Tillsammans har den röd-gröna majoriteten 7 röster.

 

Bebyggelsen ska sträcka sig längs med Västerled från Orrspelsvägen i väster till Nyängsparken i öster samt utmed Nyängsvägen söder om Västerledsrondellen till och med Granitvägen. 


Det här projektet är bara ett av många projekt som hotar Trädgårdsstaden och de gröna lungorna i Trädgårdsstaden.  Notera att man redan har tagit beslut att bygga 120 lägenheter mitt emot på norra sidan Västerled. Andra projekt är Stora Mossens Backe, Timmervägen i Äppelviken, avloppsröret under Mälaren, etc, etc. Västerleds Trädgårdsstadsförening visar alla aktuella exploateringar på sin hemsida:   http://www.vasterleds.se/karta/


Gilla oss på Facebook så håller du dig uppdaterad! https://www.facebook.com/GronaVasterled/